صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به ‎1398/10/30 1398/11/07
صورتهای مالی دوره مالی 12 ماهه منتهی به 1398/06/31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر(حسابرسی شده)(اصلاحیه) 1398/11/06
صورتهای مالی دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1398/10/28
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به ‎1398/09/30 1398/10/09
افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر به تاریخ 1398/08/30 1398/09/10
افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر به تاریخ 1398/07/30 1398/08/06
گزارش عملکرد سالانه منتهی به تاریخ 1398/06/31( حسابرسی شده) 1398/08/01
صورتهای مالی سالانه منتهی به تاریخ 1398/06/31( حسابرسی شده) 1398/08/01
گزارش عملکرد سالانه منتهی به تاریخ 1398/06/31( حسابرسی نشده) 1398/07/20
صورتهای مالی سالانه منتهی به تاریخ 1398/06/31( حسابرسی نشده) 1398/07/20
افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر به تاریخ 1398/06/31 1398/07/09
افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر به تاریخ 1398/05/31 1398/06/09
افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر به تاریخ 1398/04/31 1398/05/09
گزارش عملکرد 9ماهه منتهی به تاریخ 1398/03/31 1398/04/22
صورتهای مالی 9ماهه منتهی به تاریخ 1398/03/31 1398/04/22
افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1398/03/31 1398/04/09
گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به تاریخ 29/12/1397( حسابرسی شده) 1398/03/19
صورتهای مالی 6ماهه منتهی به تاریخ 29/12/1397( حسابرسی شده) 1398/03/19
گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر) 1398/02/31 1398/03/07
گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر) 1398/01/31 1398/02/10
گزارش عملکرد6ماهه منتهی به 1397/12/29صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1398/02/07
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 1397/12/29 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1398/02/07
گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر) 1397/12/30 1398/01/10
گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر) 1397/11/30 1397/12/08
گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر) 1397/10/30 1397/11/10
صورتهای مالی 3 منتهی به 1397/09/30 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1397/10/19
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1397/09/30صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1397/10/19
گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر) 1397/09/30 1397/10/03
گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر) 1397/08/30 1397/09/07
گزارش عملکرد 12 ماهه منتهی به 1397/06/31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر(حسابرسی شده) 1397/08/27
صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 1397/06/31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر(حسابرسی شده) 1397/08/27
گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر) 1397/07/30 1397/08/07
گزارش عملکرد 12 ماهه منتهی به 1397/06/31صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1397/07/28
صورتهای مالی 12 منتهی به 1397/06/31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1397/07/28
گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر)1397/06/31 1397/07/10
گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر) 1397/05/31 1397/06/10
گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر) 1397/04/31 1397/05/06
صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به 1397/03/31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر (حسابرسی نشده) 1397/05/01
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 1397/03/31صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر(حسابرسی نشده) 1397/05/01
گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر)1397/03/31 1397/04/06
صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به 1396/12/29 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر (حسابرسی شده) 1397/03/30
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1396/12/29صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر(حسابرسی شده) 1397/03/30
گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر)1397/02/31 1397/03/09
گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر)1397/01/31 1397/02/09
صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به 1396/12/29 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1397/02/04
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 1396/12/29صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1397/02/04
گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر)1396/12/29 1397/01/26
گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر)1396/11/30 1396/12/09
گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر)1396/10/30 1396/11/10
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 1396/09/30صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1396/10/27
صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به 1396/09/30 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1396/10/27
گزارش عملکرد مدیر(افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر) 1396/10/18
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 شهریور ماه1396(حسابرسی شده) 1396/08/27
صورتهای مالی سالانه منتهی به31 شهریور ماه1396 (حسابرسی شده) 1396/08/27
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 31شهریور ماه 1396 1396/07/24
گزارش عملکرد حسابرسی نشده منتهی به31 شهریور ماه 1396 1396/07/24
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 31 خردادماه 1396 1396/05/02
گزارش عملکرد منتهی به 31 خردادماه 1396 1396/05/02
صورت های مالی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 1396/04/27
صورت مالی میانی 6ماهه منتهی به تاریخ 1395.12.30 (حسابرسی نشده) 1396/02/03
گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 30اسفندماه 1395 ( حسابرسی نشده ) 1396/02/03
صورتجلسه مجمع 05/10/1395 صندوق بهشهر ثبت نزد سازمان 1395/12/02
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 30آذر ماه 1395(حسابرسی نشده) 1395/10/28
گزارش عملکرد 3ماهه منتهی به 30آذر ماه 1395(حسابرسی نشده) 1395/10/28
صورت های مالی سالانه منتهی به 31شهریور ماه 1395 (حسابرسی شده) 1395/09/20
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31شهریور ماه 1395 (حسابرسی شده ) 1395/09/20
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31شهریور ماه 1395 (حسابرسی نشده 1395/07/19
صورت های مالی سالانه منتهی به 31شهریور ماه 1395 (حسابرسی نشده) 1395/07/19
گزارش عملکرد 9ماهه منتهی به 31خرداد1395 (حسابرسی نشده) 1395/04/29
صورتهای مالی میان دوره نه ماهه منتهی به 31خردادماه 1395(حسابرسی نشده) 1395/04/29
صورت مالی میانی 6ماهه منتهی به تاریخ 1394.12.29 (حسابرسی شده) 1395/03/18
گزارش عملکرد6 ماهه منتهی به29اسفندماه1394(حسابرسی شده) 1395/03/17
گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 29اسفندماه 1394 ( حسابرسی نشده ) 1395/02/15
صورت مالی میانی 6ماهه منتهی به تاریخ 1394.12.29 (حسابرسی نشده) 1395/02/13
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30آذر94 1394/10/23
صورت مالی سه ماهه منتهی به 30آذر94 1394/10/23
گزارش عملکرد 6 ماه و 24 روزه منتهی به 1394.06.31 1394/08/24
صورت مالی 6 ماه و 24 روزه منتهی به 1394.06.31(حسابرسی شده) 1394/08/24
گزارش عملکرد 6 ماه و 24 روزه منتهی به 1394.06.31 1394/07/19
صورت مالی 6 ماه و 24 روزه منتهی به 1394.06.31 1394/07/19
گزارش عملکرد 3 ماه و 24 روزه منتهی به 1394.03.31 1394/06/09
گزارش عملکرد 24 روزه منتهی به 1393.12.29 1394/06/09
صورت مالی 3 ماه و 24 روزه منتهی به 1394.03.31 1394/06/08
صورت مالی 24 روزه منتهی به 1393.12.29 1394/06/08