مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/28 صندوق بهشهر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/11/26
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر مورخ1398/10/28(تغییر رکن متولی و تصویب بخشنامه 12010065 مورخ 1398/10/02 سازمان بورس و اوراق بهادار) 1398/11/07
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان گروه توسعه بهشهر (افزايش کارمزد حسابرس و تصويب ابلاغيه 12010065 مورخ 1398/10/02 سازمان بورس و اوراق بهادار) 1398/11/07
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان گروه توسعه بهشهر (تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به 1398/06/31) 1398/11/07
اسامی حاضرین درمجمع صندوق98.10.28 1398/10/28
گزارش عملکرد مدیر دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1398/10/28
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه توسعه بهشهر مورخ1398/10/28 1398/10/15
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه توسعه بهشهر مورخ1398/10/28 1398/10/15
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه توسعه بهشهر مورخ1398/10/28 1398/10/15
آگهی لغو مجمع مورخ1398/09/02 در خصوص تغییر متولی وافزایش هزینه حسابرس 1398/08/22
آگهی لغو مجمع سالیانه مورخ1398/09/02 (در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به 1398/06/31) 1398/08/22
نامه دعوت به مجمع مورخ1398/09/02 در خصوص تغییر متولی وافزایش هزینه حسابرس 1398/08/20
نامه دعوت به مجمع مورخ1398/09/02 در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به 1398/06/31 1398/08/20
تغییر هزینه نرم افزار 1398/07/15
لغو مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر به تاریخ 1398/06/16 1398/06/12
اسامی حاضرین درمجمع صندوق 06.16 1398/06/04
اسامی حاضرین درمجمع صندوق 04.03 1398/04/03
نامه دعوت به مجمع مورخ1398/04/03 1398/03/20
نامه دعوت به مجمع مورخ1398/04/03صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1398/03/20
اصلاحیه اسامی حاضرین درمجمع صندوق 03.08 1398/03/13
نامه دعوت به مجمع مورخ1398/02/08صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1398/02/28
روزنامه رسمی صورتجلسه مجمع مورخ 1397/09/20 تصویب صورتهای مالی منتهی به 1397/06/31 1397/12/15
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/11/27 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1397/11/28
اسامی حاضرین در مجمع عادی سالیانه صندوق مورخ 1397/11/27 1397/11/27
آگهی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1397/09/20 تصویب صورتهای مالی منتهی به 1397/06/31 1397/11/23
نامه دعوت به مجمع مورخ1397/11/27صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1397/11/16
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/09/20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر تأیید نزد سازمان 1397/10/16
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/09/20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1397/10/04
اسامی حاضرین در مجمع عادی سالیانه صندوق مورخ 1397/09/20 1397/09/20
نامه دعوت به مجمع مورخ1397/09/20صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1397/09/10
روزنامه رسمی صورتجلسه 1396/12/09 تغییر روزنامه کثیرالانتشار 1397/03/05
روزنامه رسمی صورتجلسه 1396/12/09 تمدید مدت فعالیت صندوق 1397/03/05
روزنامه رسمی صورتجلسه 1396/11/01 تغییر حسابرس و تصویب صورتهای مالی منتهی به 1396/06/31 1397/02/22
آگهی ثبت صورتجلسه 1396/11/01 تغییر حسابرس و تصویب صورتهای مالی منتهی به 1396/06/31 1397/02/08
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/12/09 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر(انتخاب روزنامه کثیرالانتشار) تأیید نزد سازمان 1397/01/28
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/12/09 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر(تمدید مدت فعالیت) تأیید نزد سازمان 1397/01/28
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/01 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر تأیید نزد سازمان 1396/12/26
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/12/09 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر تأیید نزد سازمان 1396/12/20
اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق مورخ 1396/12/09 ساعت 14:00 1396/12/13
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/01 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر تأیید نزد سازمان 1396/12/09
اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق مورخ 1396/11/01 ساعت 15:30 1396/12/06
نامه دعوت به مجمع مورخ1396/12/09صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1396/12/06
نامه دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر مورخ1396/09/22 1396/11/11
اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق مورخ 1396/11/01 1396/11/11
نامه دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر مورخ1396/11/01 1396/10/26
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1396/07/25صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1396/10/26
نامه دعوت به مجمع سالیانه مورخ 1396/09/08صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1396/09/08
نامه دعوت به مجمع سالیانه برای دوره مالی منتهی به1396/06/31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1396/08/30
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/07/25صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1396/08/09
آگهی ثبت صورتجلسه 29/10/1395 تغییر حسابرس 1395/12/18
صورتجلسه مجمع 29/10/1395 صندوق بهشهر ثبت نزد سازمان 1395/12/02
روزنامه رسمی و آگهی ثبت ثبت صورتجلسه 05/10/1395 1395/12/02
صورتجلسه مجمع 05/10/1395 صندوق بهشهر ثبت نزد سازمان 1395/12/02
روزنامه افزایش پرتفوی سهام صورتجلسه 15/04/95 1395/06/06
روزنامه افزایش کارمزد متولی صورتجلسه 13/05/95 1395/06/06
صورتجلسه مجمع 15/04/1395 صندوق بهشهر ثبت نزد سازمان 1395/06/02
صورتجلسه مجمع 13/05/1395 صندوق بهشهرثبت نزد سازمان 1395/05/27
صورتجلسه مجمع 13/05/1395 صندوق بهشهر 1395/05/23
صورتجلسه مجمع 15/04/1395 صندوق بهشهر 1395/04/19
روزنامه رسمی(تغییر مدیرصندوق) صورتجلسه 07/09/94 1395/03/24
روزنامه رسمی تغییر صاحبان امضای مجاز 1395/03/24
صورتجلسه مجمع 1394/09/07 صندوق بهشهر 1395/02/07
آگهی تاسیس 1395/02/07
روزنامه رسمی تغییر صاحبان امضای مجاز 1394/10/21
صورتجلسه تغییر صاحبان امضاء مجاز 1394/09/30
تغییرات 1394/06/09
صورت جلسه صاحبان امضای مجاز 1394/03/19
صورت جلسه(تاسیس) 1394/03/19