ارکان صندوق

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه توسعه بهشهر

متولی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه توسعه بهشهر به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه توسعه بهشهر به همراه توضیحات