بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه توسعه بهشهر به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه توسعه بهشهر

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه توسعه بهشهر به همراه توضیحات