اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی لغو مجمع مورخ1398/09/02 در خصوص تغییر متولی وافزایش هزینه حسابرس 1398/08/22
آگهی لغو مجمع سالیانه مورخ1398/09/02 (در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به 1398/06/31) 1398/08/22
نامه دعوت به مجمع مورخ1398/09/02 در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به 1398/06/31 1398/08/20
نامه دعوت به مجمع مورخ1398/09/02 در خصوص تغییر متولی وافزایش هزینه حسابرس 1398/08/20
هزینه نرم افزار صندوق 1398/07/15
روزنامه رسمی مجمع 1398/03/22 1398/04/03
تغییرات بند 7-3-1-امیدنامه صندوق 1398/03/26
نامه دعوت به مجمع مورخ1397/11/27صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1397/11/16
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/09/20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر تأیید نزد سازمان 1397/10/16
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/09/20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1397/10/04
اسامی حاضرین در مجمع عادی سالیانه صندوق مورخ 1397/09/20 1397/09/20
نامه دعوت به مجمع مورخ1397/09/20صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1397/09/10
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/12/09 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر(انتخاب روزنامه کثیرالانتشار) تأیید نزد سازمان 1397/01/28
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/12/09 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر(تمدید مدت فعالیت) تأیید نزد سازمان 1397/01/28
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1396/12/26
اسامی حاضرین در مجمع تمدید مجوز فعالیت صندوق مورخ 1396/12/09صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1396/12/09
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/01 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر ثبت نزد سازمان 1396/12/09
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1396/12/06
اسامی حاضرین در مجمع تغییرات امیدنامه مورخ 1396/11/01صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1396/11/28
اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق مورخ 1396/11/01 1396/11/11
مجمع سالیانه 1396/10/26
لغو مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر 1396/10/16
صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مجاز مورخ 1396/08/21 1396/09/28
مجمع سالیانه صندوق 1396/09/08
دعوت به مجمع صندوق 1396/09/01
تشکیل مجمع صندوق بهشهر 1395/10/29
دعوت به مجمع صندوق بهشهر 1395/10/18
تشکیل مجمع صندوق بهشهر 1395/10/05
دعوت به مجمع صندوق بهشهر 1395/09/20
تشکیل مجمع صندوق بهشهر 1395/05/13
دعوت به مجمع صندوق بهشهر 1395/05/03
تشکیل مجمع صندوق بهشهر 1395/04/22
دعوت به مجمع صندوق بهشهر 1395/04/12