تشکیل مجمع صندوق بهشهر

مجمع با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ٢٥ اساسنامه صندوق در محل کارگزاری بانک انصار تشکیل شد.
١- آقای حسین خضوعی به عنوان  رئیس مجمع به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ( نماینده سهامدار ممتاز)
٢- آقای جواهری و خانم ناهید اسدی (نماینده متولی)
٣- آقای احسان شمس به عنوان ناظر دوم به  نمایندگی از طرف شرکت توسعه بهشهر (نماینده سهامدار ممتاز)
٤- آقای غلامحسن فتحعلی دبیر جلسه به نمایندگی  از طرف کارگزاری بانک انصار
- تصمیمات مجمع
مجمع به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
٤-١- تغییر موضوع بند ٢-٢-١ و ٢-٢-٢ امید نامه با افزوده شدن سهام شرکت صنایع بهداشتی ساینا ، صنعتی بهپاک ، شکر شاهرود و قند نیشابور به دایره سهام شرکتهای مشمول بازارگردانی
٤-٢- تغییر موضوع بند ٧-٣-١ امیدنامه در خصوص افزوده شدن حداقل معاملات روزانه برای سهام شرکتهای جدید مشمول بازارگردانی
١- صنایع بهداشتی ساینا ( سهامی عام ) ١٠،٠٠٠ سهم یا حق تقدم
٢- صنعتی بهپاک ( سهامی عام ) ١٠،٠٠٠ سهم یا حق تقدم
٣- شکر شاهرود ( سهامی عام )١٠،٠٠٠ سهم یا حق تقدم
٤- قند نیشابور ( سهامی عام) ١٠،٠٠٠ سهم یا حق تقدم