آگهی لغو مجمع سالیانه مورخ1398/09/02 (در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به 1398/06/31)

آگهی لغو مجمع سالیانه مورخ1398/09/02 (در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به 1398/06/31)


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل