آگهی لغو مجمع مورخ1398/09/02 در خصوص تغییر متولی وافزایش هزینه حسابرس

آگهی لغو  مجمع مورخ1398/09/02 در خصوص تغییر متولی وافزایش هزینه حسابرس    


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل