تشکیل مجمع صندوق بهشهر

مجمع با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ٢٥ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:
١- آقای حسین خضوعی رئیس مجمع( نماینده سهامدار ممتاز)
٢- آقای احمد جواهری ناظر اول (نماینده متولی)
٣- آقای مصطفی بختیاری  ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز)
٤- آقای غلامحسن فتحعلی دبیر جلسه
مجمع به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
تغییر بند ٩-٣امید نامه در خصوص کارمزد متولی از"سالانه ٥در هزار(٠.٠٠٥)از متوسط روزانه  ارزش خالص دارایی های صندوق ،که حداقل ١٠٠و حداکثر ١٥٠میلیون ریال است "به"سالانه ٠.٢ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق(nav)به شرطی که حداقل ٢٠٠و حداکثر ٣٠٠میلیون ریال در سال باشد"تغییر یافت.