دعوت به مجمع صندوق بهشهر

از كليه سهامداران ممتار دعوت مي شود مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان گروه توسعه بهشهر  در روز چهارشنبه  مورخ ١٣٩٥/١٠/٠٥راس ساعت ١٤:٣٠ در دفتر شرکت کارگزاری بانک انصار به آدرس تهران خ نلسون ماندلا خ تابان غربی پ٥٩ برگزار می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه مجمع به شرح ذیل می باشد.١)تصویب صورتهای مالی، برای سال مالی منتهی به ٣١/٠٦/١٣٩٥ ٢)سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع میباشد.