تشکیل مجمع صندوق بهشهر

مجمع با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ٢٥ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:
١- آقای مصطفی بختیاری  رئیس مجمع( نماینده سهامدار ممتاز)
٢- آقای احمد جواهری  ناظر اول (نماینده متولی)
٣- آقای حسین خضوعی       ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز)
٤- آقای غلامحسن فتحعلی   دبیر جلسه
٥-آقای سعید پرچمی همپا    نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار
مجمع به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
١- استماع گزارش عملکرد صندوق
٢- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس 
٣- تصویب صورتهای مالی، سال مالی منتهی به ٣١/٠٦/١٣٩٥ .
٤-تصویب هزینه ها ی صندوق
٥- انتخاب روزنامه دنیای اقتصادکثیرالانتشار صندوق
٦- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.