صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مجاز مورخ 1396/08/21

آگهی تغییرات صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر به ترتیب اسامی زیر:
1-احمدکاظمی مرگاوی به کدملی293566869
2-غلامحسن فتحعلی به کد ملی0558797415
3-محسن محمودزاده مرقی به کد ملی1261066650
همراه با مهر صندوق و سایر مکاتبات عادی و اداری به امضا آقای محسن محمودزاده به همراه مهر صندوق معتبر می باشد.