دعوت به مجمع صندوق بهشهر

از كليه سهامداران ممتار دعوت مي شود مجمع  صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان گروه توسعه بهشهر  در روز چهارشنبه  مورخ ١٣٩٥/١٠/٢٩راس ساعت ١٤:٣٠ در دفتر شرکت کارگزاری بانک انصار به آدرس تهران خ نلسون ماندلا خ تابان غربی پ٥٩ برگزار می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه مجمع به شرح ذیل می باشد.١)تغییر رکن صندوق حسابرس صندوق  ٢)سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع میباشد.