اسامی حاضرین در مجمع تمدید مجوز فعالیت صندوق مورخ 1396/12/09صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر


اسامی حاضرین در مجمع تمدید مجوز فعالیت صندوق مورخ 1396/12/09صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر به شرح ذیل می باشد:

کارگزاری بانک انصار : غلامحسن فتحعلی
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران : مصطفی بختیاری
شرکت توسعه صنایع بهشهر: امیر شفیعی
شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر : شادی چگینی
مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند : رویا مهدی زاده