صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر

افزودن سهام و حق تقدم سهام شرکت مدیریت صنعت شوینده به اوراق موضوع بازارگردانی صندوق و همچنین تغییر تعهدات صندوق مذکور (حداقل سفارش انباشته ،حداقل معاملات روزانه ،دامنه مظنه )در خصوص اوراق موضوع بازارگردانی صندوق به شرح فایل پیوست می باشد.