دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر 34,500 %98.57
2 شركت توسعه صنايع بهشهر 500 %1.43