جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 182,338 87.5 55,538 37.4 79,556 49.09 112,555 57.01
اوراق مشارکت 1,927 0.92 26,257 17.68 26,553 16.39 26,412 13.38
سپرده بانکی 3,941 1.89 51,240 34.51 50,556 31.2 57,823 29.29
وجه نقد 265 0.13 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 18,563 8.91 15,461 10.41 5,390 3.33 658 0.33
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 178,173 85.51 49,958 33.64 73,940 45.63 108,574 54.99