بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 192,864 90.66 146,430 81.83 150,278 87.7 138,129 88.43
اوراق مشارکت 310 0.15 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,558 0.73 3,165 1.77 1,897 1.11 915 0.59
وجه نقد 291 0.14 1 0 1 0 1 0
سایر دارایی ها 16,087 7.56 29,359 16.41 19,174 11.19 17,164 10.99
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 188,961 88.82 136,407 76.22 140,978 82.28 127,249 81.46